Naam
Stichting Kinderen van Abong Mbang

RSIN
817240019

Adres
Snelliuskade 3, 3514 XA Utrecht

Website
kinderenvanabongmbang.nl

Email
info@kinderenvanabongmbang.nl

Telefoon
06 45 79 23 86

IBAN
Nieuw nummer bankrekening volgt zo spoedig mogelijk

KvK-nummer
30219117

Doelstelling statuten
Het leveren van financiële bijdragen voor en het ondersteunen van de activiteiten van Ecole St Aloys de Djow, Ecole St Paul de Djouth et Ecoles de villages de Dard, Lio, Kolmbong, Akom, Mombel en de gezondheidsposten in Abong Mbang en Djouth – en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.

Werkgebied
Kameroen

Doelgroep
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Doelstelling zoals vermeld op website
Kinderen van Abong Mbang geeft kansen aan kinderen in Oost-Kameroen door betere zorg en onderwijs.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het doel van de stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden van jeugd via goed onderwijs en goede gezondheidszorg. We focussen op concrete activiteiten waarvan jonge mensen hun hele leven profijt hebben.
Onze werkwijze: we versterken projecten die door mensen in Kameroen zijn gestart en lokaal gedragen worden. We bevorderen burgerinitiatief en actieve betrokkenheid bij de projecten.
Onze financiële steun in Abong Mbang:
Basisschool St. Aloys heeft 6 klassen met elk maximaal 40 leerlingen. We steunen de school met leermaterialen zoals werkboeken, boeken voor de bibliotheek, tegemoetkoming in de salarissen van leerkrachten, activiteitenbudget.
Jongerenproject waarin circa 30 jongeren financiële en mentale steun krijgen en de kans hebben om een opleiding te volgen. Hierdoor kunnen zij op termijn een zelfstandig bestaan opbouwen.
Gezondheidspost Abong Mbang ontvangt jaarlijks een bescheiden werkbudget om basisgezondheidszorg te kunnen geven aan de allerarmsten, in het bijzonder baby’s en jonge kinderen. Ook zamelen we in Nederland nog goed bruikbare medische apparatuur en medicijnen in.
Onze financiële steun in Djouth:
5 kleuterscholen voor Baka-kinderen. Baka is het pygmeeënvolk. Ruim 200 kinderen van 4 en 5 jaar leren hier Frans (lezen, schrijven en spreken).
Basisschool St. Paul heeft 240 leerlingen in 6 klassen. Door onze financiering van leermiddelen en een tegemoetkoming in de salariskosten helpen we om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Gezondheidspost Djouth biedt basisgezondheidszorg aan bewoners die leven in het regenwoud in een grote straal rondom Djouth. Ons geld wordt gebruikt voor het vervoer naar patiënten in omliggende dorpen in het oerwoud, medische inventaris en apparatuur (sterilisatie-apparatuur, doptone), veelgebruikte medicijnen en verbandmiddelen.

Bestuur vanaf 1 januari 2019:
Nynke Rots – voorzitter
Paul Splinter – secretaris
Bert van Breugel – penningmeester

Vrijwilligers
6

Beloningsbeleid:
Het bestuur en alle vrijwilligers en betrokkenen bij Kinderen van Abong Mbang werken als onbezoldigde vrijwilliger. De jaarlijkse werkbezoeken van betrokkenen vinden plaats geheel voor eigen rekening.

Activiteiten
– fondsenwerving door acties zoals verkoop van tweedehands goederen via marktplaats, organisatie van een jaarlijkse fietstocht, activiteiten op scholen die onze stichting willen steunen;
– presentaties aan geïnteresseerden en potentiële donateurs;
– jaarlijks werkbezoek aan Kameroen. In 2021 is het vanwege de corona-pandemie onmogelijk geweest om Kameroen en onze samenwerkingspartners te bezoeken;
– periodiek online contact met onze samenwerkingspartners in Kameroen;
– circa 4 keer per jaar overleg met bestuur en vaste vrijwilligers:
– up to date houden van onze website en facebook pagina;
– uitbrengen van een nieuwsbrief aan onze vaste donateurs en mensen die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten.

Inkomsten
De stichting verkrijgt inkomsten van vaste donateurs, bovengenoemde events en eenmalige giften van particilieren, bedrijven en instellingen.

Bestedingen
De stichting besteedt de ontvangen inkomsten aan projecten gericht op onderwijs en gezondheidszorg in de dorpen Abong Mbang en Djouth in de Oostelijke provincie van Kameroen.

Financieel overzicht
Via de afgelopen 5 jaar vindt u hier een financieel overzicht van onze inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn de “Accords financiers” (bijdrage per project) in te zien. Dit zijn de overeenkomsten met onze lokale partners. Deze documenten zijn daarom opgesteld in het Frans.